کد خبر: 397

سوغات افغانستان نقل

سوغات افغانستان نقل , افغان تراول afghantravelaf

نقل یکی از مهم تریین سوغاتی های شهر کابل افغانستان است. کسانی که از جاهای دور به کابل سفر می کنند دوست دارند به هنگام برگشت، نقل کابلی با خود تحفه ببرند. افغانستانی ها که علاقمند به دور هم نشستن و اختلاط کردن هستند، نقل و چای، چاشی اصلی مجالسشان محسوب می شود. تقریبا همه ی شیرینی فروشی های شهر کابل، انواع گوناگونی از نقل هارا برای فروش دارند. نقل، از صنایع خفیفه مخصوص افغانستان به حساب می آید که برخی از افغانستانی ها این صنعت را به صورت ارثی پیش می برند.

شما اولین دیدگاه را ثبت نمایید.

ثبت دیدگاه شما