تور افغانستان گردی PKG04 هرات باستان ـ کابل و مزار شریف

تاریخ حرکت: ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ مبدأ: ایران / مشهد مقصد: Afghanistan / هرات ـ کابل ـ مزار شریف مدت اقامت: 6Nights and 7Days
ادامه